>
Define Mental Health  
Research Mapping Site Map Task List Research Database Promoting Mental Health
แผนที่การทำวิจัย เนื้อหาของสารเว็บ แผนงานการวิจัย เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสุขภาพจิต
PROPOSAL

CONTENT of PROPOSAL SUMMARY
  1. Purpose       Assess regional mental health
  2. Background Environments for healthy behaviors and lifestyles
  3. Goal             Data on population characteristics related to mental health status or outcomes
  4. Method        Data from Representative groups: Survey of researchers, Interview of experts, Sample of risk groups.
  5. objective1    Data base of research, interests, and projects
  6. objective2    List community values and interests
วัตถุประสงค์ของการวิจัยสุขภาพจิตในชุมชน

เราต้องการประเมินสุขภาพจิตในพื้นที่ศึกษาซึ่งประกอบด้วย
1. อัตราการเจ็บป่วยป่วยด้วยโรคต่างๆในชุมชน
2. การประเมินสภาพที่มีผลต่อการรักษาทางด้านจิตใจ
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพเมื่อเกิดภาวะทางกายหรือมีปัญหาทางด้านจิตใจ
4. การประเมินการป้องกัน การฟื้นฟูตัวเองอย่างไร การกลับไปสู่ชุมชนภายหลังจากที่มีปัญหา

บทนำ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณคาดคะเนสถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บป่วย ทางด้านสุขภาพจิตในภาพรวมภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้ อาจเป็นจาก โรคทางจิตเวชและปัญหาทางสุขภาพจิต ปัญหาต่างๆ เช่นการการฆ่าตัวตาย การติดยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มี แอ ลกอฮอลล์ กรมสุขภาพจิตได้รายงานถึงสถานการณ์การปัญหาต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต รวมถึงตัวชี้นำที่ มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตในระดับสังคม เช่นโครงสร้างประชากรซึ่งรวมถึงการอพยพย้ายถิ่นและคนพิการ ระบบ เศรษฐกิจ การศึกษาและการสื่อสาร นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตยังได้ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับสุขภาพจิต ระดับครอบครัวซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายตัวแปร โดยอธิบายไว้ในเรื่องของโครงสร้างของครอบครัว การทำหน้าที่ ของครอบครัว ความเครียด ปัญหาและผลกระทบในระดับครอบครัวเช่นครอบครัวที่มีเด็กในภาวะลำบาก ในส่วน ของระดับบุคคลทางกรมสุขภาพจิตได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพจิตซึ่งต้องพิจารณาถึงการ วินิจฉัยโรค การรักษาและการป้องกันโดยมีการรวบรวมข้อมูลทางด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การมีพฤติกรรม สุขภาพที่ไม่ดีเช่นการดื่มสุรา การสูบบุหรี่และพฤติกรรมทางเพศที่นำไปสู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เราได้ วางแผนที่จะขยายการเฝ้าระวังในชุมชนโดยใช้ตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจิตเพื่อค้นหารายละเอียดของสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเพื่อบอกหรือเป็นตัวกำหนดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและการปรับตัวกับปัญหาต่างๆของชุมชน สิ่งที่เรา ต้องการเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสุขภาพจิตได้แก่

1. สิ่งที่นักวิจัยคิดว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพจิต
2. โครงการต่างๆหรือกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตดี
3. ผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้น

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายคือการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมทางสังคมในพื้นที่และวางแผนเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางที่ดี ทางด้านสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนโดยการใช้งานวิจัยและโครงการทางด้านการศึกษาของ ชุมชน เรากำลังมองหาลักษณะของประชากรที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะทางสุขภาพจิตหรือผลลัพท์ที่ได้ เนื่องจากความหมายของสุขภาพจิตมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมองของบุคคล เราจึงมีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทุกๆท่าน จากผู้ที่เคยมีการสำรวจลักษณะของประชากรที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพจิต รวมถึงผู้ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัย บุคคลที่เป็นผู้วิจัยในมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยที่เป็น เจ้าหน้าที่ในระดับการให้บริการ จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ตรงและมีความหมายกับสุขภาพจิตในชุมชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังรวามถึงแล้วบุคคลที่มีความกว้างขวางและพบปะผู้คนหลายระดับหลายกลุ่มด้วย ประสบการณ์แต่ละ ประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละท่านจะนำมาเป็นบทความสัมภาษณ์ในงานวิจัยหรือวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ

วิธีการ

การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ การสำรวจโดยวิธี snowball technique. ซึ่งวิธีนี้เป็นการเก็บ ข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญทางงานวิจัยด้านนี้รวมถึงผู้ที่สนใจงานทางด้านนี้ด้วย โดยการ เริ่มต้นจะเริ่มจากผู้ที่ได้รับความเชื่อถือในด้านนี้อย่างเช่นตัวท่านเอง เราจะสอบถามแต่ละบุคคลที่เรามีรายชื่อแต่ ละท่านอยู่แล้ว และเราจะถามท่านถึงบุคคลที่ท่านรู้จักพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่ท่านร่วมงานวิจัยทางด้าน สุขภาพจิตแก่เรา ผลการสอบถามที่ได้เราจะนำประสบการณ์และความรู้ของท่านเกี่ยวกับสุขภาพจิตมาเข้าขั้นตอน

ต่อไปนี้

วัตถุประสงค์1. พัฒนาข้อมูลทางด้านงานวิจัย สิ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องและโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตใน จังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย (ติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับระบบการรักษา และการให้ยาของชุมชน การอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข วิถีชีวิตที่ทำให้มีสุขภาพดีและวัฒนธรรมที่มีการ ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บอกถึงค่านิยมในชุมชนและสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี การประเมินค่านิยมใน ชุมชน ความต้องการการพบปะและการให้ความร่วมมือในส่วนต่างๆกับชุมชน มากไปกว่านั้นการรู้งานวิจัยที่ เข้าถึงทางด้านสุขภาพจิต ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เป็นตัวกำหนดสุขภาพจิตชุมชนและสภาวะอารมณ์ที่ดี และ ทราบว่าเป็นตัวบ่งชี้อะไรเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญหรือร้ายแรงต่อสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ เราจะกำหนดปัญหาอะไรบ้างในชุมชนซึ่งชุมชนมีความตระหนักและให้ความสำคัญโดยใช้การสัมภาษณ์และ เลือกกลุ่มที่เป็นตัวแทนจากชุมชนหลายๆกลุ่ม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการทำ focus group สามารถ นำมาเป็นหัวข้อที่ควรให้ความสนใจและสะท้อนความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆได้ ดังนั้นเราจะพบปะตัวแทนของ stakeholder ทั้งส่วนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและส่วนที่เป็นผู้ให้บริการ ในเบื้องต้นผู้ที่มีรายชื่อของผู้ที่เป็นตัวแทน ควรมีกลุ่มเสี่ยงเช่นนักศึกษา คนงานในโรงงาน คนให้บริการสถานบันเทิง ผู้ขายบริการ ผู้อพยพ และผู้ป่วยใน โรงพยาบาล การเริ่มต้นจากกลุ่มคนเหล่านี้จะทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน สุขภาพจิตและสาเหตุต่างๆซึ่งรวมถึงตัวแทนจากผู้วิจัยทั้งหลาย พยาบาลทางด้านจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิต ตัวแทน ทางด้านการเมือง ผู้ที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆในครอบครัวหรือในหมู่บ้าน เช่น พระ ครูตามโรงเรียนต่างๆและ ตำรวจ