เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

เรื่องขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยภาวะสุขภาพจิต

 

   เนื่องจากท่านเป็นผู้มีศักยภาพและความสนใจในการปรับปรุงงานส่งเสริมภาวะสุขภาพจิต

ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพจิต คุณภาพของการดำรงชีวิต การให้การดูแลบริการที่เหมาะสม

และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานส่งเสริมภาวะสุขภาพจิต จึงได้ดำเนินการประเมิน

ภาวะสุขภาพจิต ปัญหาและประเด็นสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง ในแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย

ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นแล้วนี้เป็นก้าวแรกในการนำไปสู่การ

เข้าใจความต้องการและความสนใจของประชากรผู้อาศัยอยู่ในแถบภูมิภาคนี้

   คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยว

ข้องกับงานทางด้านภาวะสุขภาพจิต สุขภาพของการดำรงชีวิต ประเด็นของคุณภาพชีวิต และการ

ตัดสินใจของการดูแลสุขภาพ ทางคณะผู้วิจัยจะจัดการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้เชี่ยวชาญในด้าน

หลักฐานข้อมูลเมื่อมีการวางแผนการช่วยเหลือและการส่งเสริมสุขภาพจิตและการดำรงชีวิตที่มี

สุขภาพดีภายใต้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   คณะผู้วิจัยจะใช้การสำรวจแบบ “การส่งต่อ” (snowball) ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้

โดยการส่งผ่านแบบสำรวจจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพจิต

อนึ่งคณะผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับข้อมูลของนักวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพจิตท

ี่เป็นปัจจุบันและส่งต่อโดยผู้สนใจ ด้วยเหตุผลนี้คณะผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบเปิด

ของ web-based เพื่อให้ท่านได้ใส่ข้อมูลของงานวิจัยปัจจุบัน ซึ่งการนำใส่ข้อมูลหรือสืบค้น

หาข้อมูลนี้ได้จัดไว้ให้ที่ mental.buu.ac

ซึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือสูงสุด คณะผู้วิจัยจะจัดเก็บรักษาไว้อย่าง

ง่ายและกระทัดรัด อย่างไรก็ตามถ้าท่านไม่สะดวกในการใช้ web site

ขอความกรุณาท่านได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและส่งกลับมาให้

คณะผู้วิจัยทางไปรษณีย์ หรือส่ง e-mail มาที่ Ronald@buu.ac.th

พร้อมด้วยข้อมูลและงานวิจัยของท่าน หรือขอให้ท่านใส่ชื่อ

นักวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพจิต หรือส่งต่อจดหมายนี้พร้อมแบบฟอร์ม

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพจิต

 

      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

      คณะผู้วิจัย

   GO TO      

Research Database

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GO TO      

Research Database